Minder Turkse Nederlanders stemmen op PvdA

1

Turkse Nederlanders laten de Partij van de Arbeid massaal links liggen bij de Provinciale Statenverkiezingen volgende week. In totaal zegt ruim zeventig procent van de Turken die ooit PvdA stemden, dat nu niet meer te doen. Dat blijkt uit een peiling van de Turkse zender Demet TV.

Slechts 17 procent van de Turken ziet nog heil in de PvdA. Het gaat vooral om oudere stemmers. D66 profiteert daarvan: 47 procent van de Turkse kiezers wil D66 stemmen. De SP en Groen Links zijn respectievelijk goed voor 11 en 8 procent van de stemmen onder Turken.

De online-peiling van Demet TV is gehouden onder 2400 Turkse Nederlanders. Het grootste deel van de ondervraagden is lid van het online panel van Demet TV.

1 REACTIE

 1. Moskee Bouwers en Jihadi’s!

  Moskee Bouwers in Nederland zijn geen vredesactivisten! Wat ze doen is de sleutel voor het begrijpen van de islamitische mentaliteit, die, net als van een organisatie als de Islamitische Staat (of IS of ISIS), bestaat uit het afhakken van hoofden. De filosofie van de jihad, of de heilige oorlog, tegen wat Mohammed noemde “de ongelovigen”, staat centraal in de islam. Dit is een verplichting voor elke moslim. En de “heilige” islamitische teksten van de Koran en de Hadith zijn vol met verzen die de gelovigen vermanen om de gewelddadige, heilige oorlog te voeren tegen de “ongelovigen”!

  Het is onvoorstelbaar dat D66,VVD, christenen, moderne academici en sociaal democraten deze islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst. Dat wordt gelogenstraft door honderden gewelddadige teksten uit koran en hadith, zowel als door de gewelddadige islamitische geschiedenis en jihadisten van nu!

  Groeiend verzet van de bevolking tegen het migratie en moskeebouw wordt nog steeds door de overheid genegeerd. De overheid volhard in het verdwaasde beleid, waardoor de toestand steeds sneller escaleert. VVD, net als D66, PVDA en CDA, wilt de moskeebouw in Nederland niet ontmoedigen…! Een broeinest van jihadisme in Nederland is juist de moskee geworden. Dit zijn geen onschuldige constituties, het is beslist geen plaats waar aan kinderen ‘een gematigde versie van de islam’ wordt bijgebracht. 
  Jihadistische hebzucht en de stelling dat de hele wereld aan mohammed toebehoort en aan hem belasting moet betalen voor het onderhoud, wordt nu ook in Nederlandse moskeen gepropageerd…

  Niettemin blijft VVD net als PVDA, CDA en D66, de islam propageren als de godsdienst van de vrede en vergeet men maar liever de veertien eeuwen durende veroveringsoorlogen tegen het gekerstende Europa.

  Uitspraken van de profeet Mohammed over de heilige oorlog

  Door moslims wordt Mohammed altijd afgeschilderd als vredelievend, zachtmoedig, edelmoedig, vergevingsgezind, nobel, rein, enzovoorts. De juistheid daarvan kan iedereen zelf beoordelen aan de hand van onderstaande hadith teksten.

  SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 14: Jihad 

  14.2478: Een deel van mijn gemeenschap zal blijven vechten voor het recht en hun tegenstanders overwinnen tot de laatste van hen vecht met de antichrist

  14.2493: Hij die uittrekt in naam van Allah en sterft of wordt gedood is een martelaar, of zijn nek breekt door een val van zijn paard of kameel, of wordt gestoken door een giftig schepsel, of sterft in zijn bed, of door welke dood dan ook, is een martelaar en zal naar het paradijs gaan.

  14.2497: Wie niet deelneemt aan een krijgstocht (jihad) of die uitrust, of goed zorgt voor de familie van een krijger zal door Allah worden getroffen met een plotselinge ramp.

  14.2498: Gebruik uw bezit, uw persoon en uw tong in de strijd tegen de meetgodendienaars.

  14.2520: De krijger krijgt zijn beloning en degene die hem zijn uitrusting geeft krijgt zijn eigen beloning en die van de krijger.

  14.2535: Allahs apostel zei: Als iemand vecht in Allah’s naam gedurende de korte tijd tussen het twee maal melken van een kameel, zal hij verzekerd zijn van het paradijs. Als iemand Allah oprecht verzoekt om gedood te worden en dan sterft of gedood wordt zal hij de beloning van een martelaar krijgen.

  14.2610: De apostel van Allah beval hem Ubna aan te vallen en de plaats te verbranden.

  14.2626: Wanneer de apostel van Allah op krijgstocht ging zei hij: O Allah, gij zijt mijn hulp en mijn steun; Door u ga ik voort, door u val ik aan, en door u vecht ik.

  14.2631: Wanneer de profeet op krijgstocht ging deed hij altijd of hij ergens anders heen ging en zei hij : oorlog is bedrog.

  14.2632: Allah’s apostel benoemde Abu Bakr tot onze commandant en wij vochten met enige heidenen, die wij ‘s nachts aanvielen en doodden. Onze oorlogskreet was die nacht “doodt; doodt;” Salamah zei: die nacht doodde ik eigenhandig heidenen van zeven huishoudens.

  14.2635: Mij (de profeet) is bevolen tegen mensen te vechten tot dat zij getuigen dat er geen God is behalve Allah, dat Mohammed zijn dienaar en zijn apostel is, zij zich bij het gebed in de zelfde richting keren, eet wat wij slachten en bidden zoals wij. 

  14.2660: De meest genadige mensen zijn gelovigen die anderen doden.

  14.2664: Doodt de oude mannen die heiden zijn, maar spaar hun kinderen.

  14.2681: Wij vochten samen met AbdurRahman. Vier ongelovige vijanden werden bij hem gebracht. Hij beval dat zij in gevangenschap moesten worden gedood.

  14.2685: Op de dag van de slag van Badr stelde de profeet het losgeld voor de mensen uit het voor-islamitische Arabië op vierhonderd dirhams per hoofd.

  14.2697: Wij waren op expeditie met AbdurRahman. Sommigen stalen van de oorlogsbuit. De apostel van Allah verbood iets van de buit te nemen voordat die werd verdeeld.

  14.2715: De apostel van Allah oordeelde dat een krijger recht had op wat hij roofde van de man die hij doodde en dat dit niet verdeeld hoefde te worden in vijfden.

  14.2730: Het leger bestond uit vijfduizend mannen, waarvan driehonderd ruiters. Hij gaf twee delen van de buit aan de ruiters en een deel aan het voetvolk.

  14.2737: De profeet stuurde een detachement naar Najd. Ik ging met hen mee en kreeg overvloedige rijkdom. Onze commandant gaf ieder van ons een kameel als beloning. Daarna kwamen wij bij de profeet die de oorlogsbuit onder ons verdeelde. Nadat hij een vijfde deel voor zich zelf had genomen kreeg ieder van ons twaalf kamelen.

  14.2756: Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: als je geen gezant was zou ik je onthoofden. Maar vandaag ben je geen gezant. Daarop beval hij een helper om hem te doden. Hij onthoofde hem op het marktplein.
  IS JIHAD Is dus niet verzonnen!

  ISIS, HAMAS, AL-NUSRA, AL-QAIDA, MOSLIMBROEDERS, MILLI GORUS EN KORAN!

  Het leven van Mohammed is bij moslims bekend als “de Sunna”, wat betekent “de gebruikelijke praktijk” of “het voorbeeld”. In de islamitische terminologie verwijst het naar het leven en de manieren van Mohammed. Met andere woorden, de moslims hebben altijd gekeken naar het leven van Mohammed voor aanwijzingen over hoe om te gaan met andere mensen en met andere landen. Voor deze informatie kijken moslims naar de Soera, dat de belangrijkste tekst van de Koran is, of naar de Hadith, wat de schriftelijke versie van de mondelinge moslimtraditie is, die hoofdzakelijk bestaat uit wat de moslims beschouwen als de waardevolle lessen over hoe het leven te leven, volgens “de profeet”.

  “Als je de ongelovigen ontmoet op het slagveld, sla hun hoofden af”. (Soera 47: 4)

  De onthoofdingen van westerse journalisten, hoe beangstigend ze ook zijn, zijn niets vergeleken met de wreedheid die Mohammed bepleit en in feite ook heeft uitgevoerd. In het jaar 627 belegerden Mohammed en zijn strijders de joodse stam die bekend staat als de “Banu Qoeraiza” in Medina. Hij gaf opdracht tot de bouw van loopgraven rond de stad. Ibn Ishaq, de vroegste islam-biograaf van Mohammed beschrijft wat er daarna gebeurde:

  “Toen gaven zij (Banu Qoeraiza) zich over… daarna zond hij tot hen en sloeg uit hun hoofden af in de loopgraven toen ze tot hen uit werden gebracht in groepen… Ze waren in totaal met 600 of 700, hoewel sommigen deze cijfers zelfs op 800 of 900 stellen… Dit ging door totdat de apostel een einde aan hen maakte.”

  Wanneer de monsters van de Islamitische Staat westerse journalisten onthoofden, volgen ze gewoon het voorbeeld van “De Sunna”. Dit is niet een of andere uitloper van de islam, die “radicale islam” of “islamisme” heet. De Jihad en de onthoofdingen komen rechtstreeks uit de kern van de islam. Die is radicaal.

  “Gematigde moslims” bouwen geen middeleeuwse megamoskeen! Moskee Bouwers in Nederland zijn niet gematigd! Er bestaan verschillende vormen en fases van Jihad, moskeebouw is een belangrijke stap voor de jihad, dit is afbakening, waarin opvoeding en training beoefend kan worden.

  Alle moskeen in Nederland propageren dat de islam niet in staat is toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan (Jaiz) om een deel van zijn wetten te verloochenen. (DIT IS PUUR FUNDAMENTALISME)

  Het moet ieder weldenkend mens duidelijk zijn dat deze islamieten nieuwe burgeroorlogen gaan ontketenen in welke westerse samenleving dan ook… Jihad, heilige oorlog van Moslims wordt door koran en hadith expliciet en nadrukkelijk gecommandeerd.

  Het is pure grootheidswaanzin zoveel moslims daartoe uit te nodigen! Uit meest islamitische landen stromen nog steeds ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk is, naar ons uitkeringsparadijs.

  De verkondiging van haat en verachting jegens ongelovigen en het verbod op contact met ongelovigen houd moslims in een isolement omtrent de megamoskeen. Ruwweg 79 % van de moslims leeft hier van uitkeringen met weinig zicht op verbetering, zelfs nog in de derde en vierde generatie. 
  Het is absoluut noodzakelijk dat we ons herinneren dat de westerse moslims, die zich aansluiten bij de Islamitische Staat, gewoon “De Sunna” en Mohammed volgen, ze hebben alles in de moskeen geleerd. Door dit te doen, houden ze vast aan een zieke, gevaarlijke ideologie, omdat het beweert een religie te zijn. En daarom weten mensen in het Westen, die geloven in vrijheid van godsdienst, niet hoe om dit het hoofd te bieden.

  De overheid zal een eind moeten maken aan het voornaamste wapen van de islam, immigratie en moskeebouw! Megamoskeen met de hoge minaretten zullen immers de allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen te stimuleren en wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

  Met Vriendelijke Groeten,

  Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, P. Westerdam, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E. Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here